Menu

Cập nhật: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Đăng nhập

  Cập nhật: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

  của shin_butchi - 15195 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • shin_butchi - 09/03/2020
   Cập nhật: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

   Hướng dẫn đóng dấu, ký tên đúng chuẩn pháp luật áp dụng từ 05/03/2020

   Đã có File Word 10 mẫu trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

   Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

   Theo đó, công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

   Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

    

   SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

   1. Vị trí trình bày các thành phần thể thức

   Ô số

   :

   Thành phần thể thức văn bản

   1

   :

   Quốc hiệu và Tiêu ngữ

   2

   :

   Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

   3

   :

   Số, ký hiệu của văn bản

   4

   :

   Địa danh và thời gian ban hành văn bản

   5a

   :

   Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

   5b

   :

   Trích yếu nội dung công văn

   6

   :

   Nội dung văn bản

   7a, 7b, 7c

   :

   Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

   8

   :

   Dấu, Chữ ký số của cơ quan, tổ chức

   9a, 9b

   :

   Nơi nhận

   10a

   :

   Dấu chỉ độ mật

   10b

   :

   Dấu chỉ mức độ khẩn

   11

   :

   Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

   12

   :

   Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành

   13

   :

   Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

   14

   :

   Chữ ký số của cơ quan, tổ chức cho bản sao văn bản sang định dạng điện tử

    

   2. Sơ đồ:

   3. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản hành chính như sau:

   (Click vào bảng để xem toàn bộ nội dung)

   TT

   Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

   Loại chữ

   Cỡ chữ1

   Kiểu chữ

   Ví dụ minh hoạ

   Phông chữ Times New Roman

   Cỡ chữ

   1

   Quốc hiệu và Tiêu ngữ

    

    

    

    

    

    

   - Quốc hiệu

   In hoa

   12-13

   Đứng, đậm

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   12

    

   - Tiêu ngữ

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   13

    

   - Dòng kẻ bên dưới

    

    

    

   ------------------------

    

   2

   Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

    

    

    

    

    

    

   - Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp

   In hoa

   12-13

   Đứng

   BỘ NỘI VỤ

   12

    

   - Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

   In hoa

   12-13

   Đứng, đậm

   CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

   12

    

   - Dòng kẻ bên dưới

    

    

    

   --------------

    

   3

   Số, ký hiệu của văn bản

   In thường

   13

   Đứng

   Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BNV-VP; Số: 12/UBND-VX

   13

   4

   Địa danh và thời gian ban hành văn bản

   In thường

   13-14

   Nghiêng

   Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2020

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

   13

   5

   Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

    

    

    

    

    

   a

   Đối với văn bản có tên loại

    

    

    

    

    

    

   - Tên loại văn bản

   In hoa

   13 - 14

   Đứng, đậm

   CHỈ THỊ

   14

    

   - Trích yếu nội dung

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   Về công tác phòng, chống lụt bão

   14

    

   - Dòng kẻ bên dưới

    

    

    

   -------------

    

   b

   Đối với công văn

    

    

    

    

    

    

   Trích yếu nội dung

   In thường

   12-13

   Đứng

   V/v nâng bậc lương năm 2019

   12

   6

   Nội dung văn bản

   In thường

   13-14

   Đứng

   Trong công tác chỉ đạo ...

   14

   a

   Gồm phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

    

    

    

    

    

    

   - Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   Phần 1

   Chương I

   14

    

   - Tiêu đề của phần, chương

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   QUY ĐỊNH CHUNG

   QUY ĐỊNH CHUNG

   14

    

   - Từ “Mục” và số thứ tự

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   Mục 1

   14

    

   - Tiêu đề của mục

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   QUẢN LÝ VẢN BẢN

   14

    

   - Từ “Tiểu mục” và số thứ tự

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   Tiểu mục 1

   14

    

   - Tiêu đề của tiểu mục

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

   14

    

   - Điều

   In thường

   13 - 14

   Đứng, đậm

   Điều 1. Bản sao văn bản

   14

    

   - Khoản

   In thường

   13-14

   Đứng

   1. Các hình thức ...

   14

    

   - Điểm

   In thường

   13-14

   Đứng

   a) Đối với....

   14

   b

   Gồm phần, mục, khoản, điểm

    

    

    

    

    

    

   - Từ “Phần” và số thứ tự

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   Phần 1

   14

    

   - Tiêu đề của phần

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ...

   14

    

   - Số thứ tự và tiêu đề của mục

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   I. NHỮNG KẾT QUẢ...

   14

    

   - Khoản:

    

    

    

    

    

    

   Trường hợp có tiêu đề

   In thường

   13-14

   Đứng, đậm

   1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

   14

    

   Trường hợp không có tiêu đề

   In thường

   13-14

   Đứng

   1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

   14

    

   - Điểm

   In thường

   13-14

   Đứng

   a) Đối với....

   14

   7

   Chức vụ, họ tên của người có thẩm quyền

    

    

    

    

    

    

   - Quyền hạn của người ký

   In hoa

   13 - 14

   Đứng, đậm

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

   KT. BỘ TRƯỞNG

   14

    

   - Chức vụ của người ký

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   CHỦ TỊCH

   THỨ TRƯỞNG

   14

    

   - Họ tên của người ký

   In thường

   13 - 14

   Đứng, đậm

   Nguyễn Văn A

   Trần Văn B

   14

   8

   Nơi nhận

    

    

    

    

    

   a

   Từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

   In thường

   13 -14

   Đứng

    

   14

    

   - Gửi một nơi

    

    

    

   Kính gửi: Bộ Nội vụ

   14

    

   - Gửi nhiều nơi

    

    

    

   Kính gửi:

   - Bộ Nội vụ;

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   - Bộ Tài chính.

   14

   b

   Từ “Nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

    

    

    

    

    

    

   - Từ “Nơi nhận”

   In thường

   12

   Nghiêng, đậm

   Nơi nhận:

   Nơi nhận: (đối với công văn)

   12

    

   - Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

   In thường

   11

   Đứng

   - Các bộ, cơ quan ngang bộ,...;

   - Lưu: VT, TCCB.

   - Như trên;

   - Lưu: VT, NVĐP.

   11

   9

   Phụ lục văn bản

    

    

    

    

    

    

   - Từ “Phụ lục” và số thứ tự của phụ lục

   In thường

   14

   Đứng, đậm

   Phụ lục I

   14

    

   - Tiêu đề của phụ lục

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

   14

   10

   Dấu chi mức độ khẩn

   In hoa

   13 - 14

   Đứng, đậm

   HỎA TỐC

    

   THƯỢNG KHẨN

    

   KHẨN

    

   13

   11

   Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành

   In thường

   11

   Đứng

   PL.(300)

   11

   12

   Địa chỈ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax

   In thường

   11 - 12

   Đứng

   Số:.............................................................................................

   ĐT:.................................... Fax:.................................................

   E-Mail:................................ Website:............................

   11

   13

   Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

   In hoa

   13-14

   Đứng, đậm

   XEM XONG TRẢ LẠI

   LƯU HÀNH NỘI BỘ

   13

   14

   Số trang

   In thường

   13-14

   Đứng

   2, 7, 13

   14


   Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Xem chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

    doanthaihung@gmail.com, congtystada, thienhuyendl, và 2 người nữa cảm ơn shin_butchivì bài viết hữu ích
   • 245062

   1 phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT