Menu

Cổ phần và Cổ phiếu

Đăng nhập

  Cổ phần và Cổ phiếu

  của wildglass - 25873 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • wildglass - 29/11/2008
   Cổ phần và Cổ phiếu
   các luật sư cho mình hỏi một chút về việc chuyển nhượng của 2 loại cổ phiếu này như thế nào và được quy định ở những văn bản nào?
    bengangungoc cảm ơn wildglass vì bài viết hữu ích
   • 30202

   7 phản hồi

   • btv18 - 18/11/2008
    Re:cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu không ghi danh

    Điều 85 của Luật Doanh nghiệp quy định về cổ phiếu như sau:

    1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

    a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

    b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

    c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

    d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

    đ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;

    e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

    g) Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty;

    h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

    i) Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82 và 83 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

    Về chuyển nhượng cổ phiếu, ngoài quy định trong Luật DN, bạn có thể xem tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 13/03/2007.

   • victim12 - 25/07/2009
    quy định nào trong luật giới hạn việc phát hành cổ phần ?
    Cho tôi hỏi quy định nào trong luật giới hạn việc phát hành cổ phần ?
   • LawSoft02 - 25/07/2009
    thảo luận
    tại khoản 1 điều 12 Luật chứng khoán 2006 có quy định
    Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

    a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

    b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

    c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

    như vậy chỉ những CTCP nào đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên thì mới được phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm mục đích huy động vốn. số lượng CP phát hành do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo điểm b khoản 2 điều 96 Luật doanh nghiệp 2005
    Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 25/07/2009 09:49:57
   • phamkimthu - 07/04/2009
    Phát hành trái phiếu công ty.
    Kính nhờ mọi người giúp cho tôi các văn bản về việc phát hành trái phiếu công ty. Tôi tìm được nghị định 52/2006/NĐ-CP nhưng không thấy có thông tư hướng dẫn hay các văn bản khác liên quan.
   • tigondn03 - 09/12/2008
    Mẫu Quyết định cử người tham gia góp vốn vào công ty cổ phần
    Xin chào!

    Tôi muốn tham khảo mẫu quyết định về việc cử người tham gia góp vốn vào công ty cổ phần
   • nguyenquan78 - 09/12/2008
    Bạn có thể tham khảo mẫu này đây là QĐ của HĐQT Cty cổ phần cử người tham gia góp vốn vào Cty Cổ phấn khác.

              CTY CỔ PHẦN…               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                                                                                ----------o0o----------            

              Số………/QĐ-HĐQT                                                      

                                                                                                             

                                                                  Hà nội, ngày… tháng … năm 200…

                                     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

    CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………

    -          Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp

    -          Căn cứ vào Điều lệ Công ty ……..

    -          Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần ………..

    -          Căn cứ vào Bản thỏa thuận nội bộ giữa Công ty …….. và ông ……..

                         QUYẾT ĐỊNH

     Điều1: Cử ông …..trực tiếp đứng danh là cổ đông sáng lập góp….000.000 VNĐ, chiếm % vốn điều lệ tại Công ty cổ phần …. theo quy định của Luật Doanh nghiệp

    Điều 2: Công ty … xuất tòan bộ số tiền …000.000 VNĐ cho Ông …để Ông … góp vào vốn điều lệ của Công ty cổ phần… Số vốn góp cổ phần này thuộc sở hữu của Công ty …

    Điều 3: Quyền lợi trách nhiệm

    - Quyền lợi và Nghĩa vụ phát sinh trên số vốn này tại Công ty cổ phần… sẽ do Công ty … đảm trách (có lãi thì …… hưởng nếu bị thua lỗ thì ……… chịu).

          - Ông …………. thực hiện các Quyền hạn và Trách nhiệm (mà pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần …… giành cho các cổ đông) của cổ đông tại Công ty cổ phần ……trên cơ sở sự chỉ đạo của Công ty …..

           - Công ty cổ phần ………….có quyền yêu cầu Ông ……….chuyển quyền sở hữu số vốn góp cổ phần này cho người khác vào bất cứ thời điểm nào và Ông ……… có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện điều này.

    Điều 4: Các bộ phận chức năng thuộc Công ty, Ông ………….có trách nhiệm thi hành quyết định này.     

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                 CÔNG TY ……….

                                                      

     

    Nơi nhận:

          - Các thành viên HĐQT

          - Các bộ phận TC, KT

          - Ông …

          - Lưu                                                                                      

   • bennytruc - 07/04/2009
    phát hành trái phiếu doanh nghiệp
    Theo mình biết thì hiện nay vẫn chưa có Thông tư hay văn bản nào khác hướng dẫn Nghị định số 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Chính phủ ban hành
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT