Menu

Cải cách hành chính - Lưu trữ

Đăng nhập

    Cải cách hành chính

    Những bất cập trong quản lý Nhà nước, quản lý Hành chính: tổ chức bộ máy, thủ tục, cách thức làm việc… cần thay đổi.

    Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT