Menu

Hỏi sự khác biệt của các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

Đăng nhập

  Hỏi sự khác biệt của các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

  của mynhanke - 2629 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • mynhanke - 15/05/2015
   Hỏi sự khác biệt của các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM
   Đọc các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM sau đây sao khó hiểu quá các anh chị, anh chị cho ý kiến thêm sao có sự chênh về thời hiệu áp dụng và nội dung đều như nhau sao lại ban hành ra 3 quyết định khác nhau cùng ngày nhỉ
    
    
   Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
   NTREE Co., Ltd. - KR0157
   Địa chỉ: 30, Pajangcheon-ro 44beon-gil, jangan-gu, Suwon-si,  Gyeonggi-do, 440-852, Korea
   (đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
   Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
   ☀ ☀ ☀ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 27/04/2017. ☀ ☀ ☀
   Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
    
    
   Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
   Standardbank Co., Ltd. - KR0144
   Địa chỉ: #508, Dongyoung, Central Tower, 847-2 Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-050, Korea
   (đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
   Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
   ☀ ☀ ☀ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/04/2017.☀ ☀ ☀
   Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
    
    
   Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
   Korea Radio Promotion Association - KR0027
   Địa chỉ: 101, B104, Anyang Megavalley, 268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-767, South Korea
   (đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
   Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
   ☀ ☀ ☀ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 16/03/2017.☀ ☀ ☀
   Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   • 3472

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT