Menu

Hợp đồng hợp tác 3 bên

Đăng nhập

  Hợp đồng hợp tác 3 bên

  của yendhcnv - 442 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • yendhcnv - 16/04/2018
   Hợp đồng hợp tác 3 bên

   Bên em đang soạn hợp đồng hợp tác 3 bên giữa nhà trường doanh nghiệp và sinh viên. Nhưng em ít thấy mẫu hợp đồng này nên gặp khó khăn. Có anh/ chị nào sẵn lòng giúp em không ạ?

  • 634

  1 phản hồi

  • Lilynguyen1608 - 02/05/2018
   Re:Hợp đồng hợp tác 3 bên

   HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BA BÊN

   Số: …../HDHTKD

   ……., ngày…. tháng ……năm …….
    

   Chúng tôi gồm có:

   1. Trường  ………………………………………………………………………… (gọi tắt là Bên A):

   Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………......

   Giấy phép thành lập số: ……………………………….….…..……. của Bộ giáo dục Đào tạo ………………………………………….…..

   cấp ngày: .…………………………………………………..……..;

   Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………...….

   Điện thoại:  …………………………………………………………………………………………………...……

   Người đại diện: …………………………………………………………………………………………………...

   Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………...……...   2. Doanh nghiệp ……………..…………………………………….……………………. (gọi tắt là Bên B):

   Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………......

   GCNĐKKD số: ……………………………….….…..…….do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………………….….. cấp ngày: …………………………………………………..……..;

   Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………...….

   Điện thoại:  …………………………………………………………………………………………………...……

   Người đại diện: …………………………………………………………………………………………………....

   Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………...……....

   Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số: …………………. Ngày………….. tháng …………. năm ……….

    3. Anh/ Chị: ………………………………………………………………………(Gọi tắt và bên C)

   - CMND số: ……………. do CA ……………..  cấp ngày ……………………………..

   - Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………...

   - Mã số sinh viên: ...............................................................................................

   - Khoa: ........................................... Ngành: .......................................................

   - Số điện thoại: ......................................................................................................
    

   Trên cơ sở:

   - Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim “XYZ” số [………] ký ngày [………] giữa Bên B và Bên C (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim”).

   - Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất bộ phim số [………] ký ngày [………] giữa Bên A và Bên B (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật”)

   Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

    Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

   Bên A, Bên B và Bên C nhất trí cùng nhau hợp tác …………………………………………………………………..

    
   Điều 2. Thời hạn hợp đồng.

   Thời hạn hợp tác là …….(năm) năm bắt đầu kể từ ngày….. tháng …… năm  ………đến hết ngày….. tháng ……..năm ………. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của ba bên.
    
   Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

   3.1. Góp vốn

   Bên A có nghĩa vụ góp vốn cho Bên B số tiền để sản xuất phim là: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn).
    
   Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng chẵn)

   3.2. Phân chia kết quả kinh doanh

   3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động …………………………………………………………………………..………..

   Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

   Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ……………………………………………..

   3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:

   - Tiền phục trang:

   - Lương diễn viên:

   - Chi phí ăn uống:

   - Chi phí đi lại:

   - Chi phí khác...

    Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

   Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

   Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh

   Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử  01 (một), Bên B sẽ cử 02 (hai) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.

   Đại diện của Bên A là: ……………………………………………………… - Chức vụ: ……………………..

   Đại diện của Bên B là: ……………………………………………………… - Chức vụ: ……………………..

   Trụ sở của ban điều hành đặt tại: ……………………………………………………………………………….

   Điều 6. Điều khoản chung          

   6.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   6.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng.

   Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

   6.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh.

   Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

   6.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

   Điều 7. Hiệu lực Hợp đồng

   7.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

   Khi kết thúc Hợp đồng, Ba bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.

   7.2. Hợp đồng này gồm ………trang không thể tách rời nhau, được lập thành ……… bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ ……….. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

    

   ĐẠI DIỆN BÊN A             ĐẠI DIỆN BÊN B                                      ĐẠI DIỆN BÊN C

                          

   (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                                          (Ký, họ tên)

   Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT