Menu

Hợp đồng Lao động

Đăng nhập

  Hợp đồng Lao động

  của liennb_07 - 25602 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • liennb_07 - 03/07/2008
   Hợp đồng Lao động
   Tôi muốn soạn hợp đồng giảng dạy với giáo viên thì phải căn cứ vào luật nào? có thể cho tôi một bản mẫu không?
  • 28512

  17 phản hồi

  • pH___1 - 03/07/2008
   Mẫu
   THeo mình nghĩ là căn cứ theo Luật lao động, Hợp đồng cũng như các Hợp đồng lao động bình thường thôi (Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH) Bao gồm các điều khoản, quyền lợi, nghĩa vụ, mức lương...
   Còn mẫu bạn có thể tham khảo:
   1. http://www.hcm.edu.vn/thutuc/hdvdk.htm
   2. soctrang.edu.vn/file/ThutucthanhlapTTNNTH.doc
  • nhalai - 07/12/2008
   hợp đồng liên kết đào tạo
   em muốn tham khảo để soạn thảo một văn bản: liên kết đào tạo, xin chỉ dẫn. Rất cảm ơn !
  • Lucy_3112 - 04/12/2008
  • exun - 08/12/2008
   Xin mẫu Hợp đồng lao động?
   Xin chào Luật sư và mọi người.

        Em muốn xin mẫu hợp đồng lao động để ký với người nước ngoài ai có cho em với ạ. Em đang cần gấp.

         Em cảm ơn.


  • nguyenquan78 - 06/12/2008
   Mẫu số 1

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ------------------------------------

   Tên đơn vị: .......

   Số: ....................

   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                          Quốc tịch:

   Chức vụ:

   Đại diện cho (1):                                              Điện thoại:

   Địa chỉ:

   Và một bên là Ông/Bà:                                     Quốc tịch:

   Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.

   Nghề nghiệp (2):

   Địa chỉ thường trú:

   Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại

   Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại

   Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

                         Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

   - Loai hợp đồng lao động (3):

   - Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

   - Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

   - Địa điểm làm việc (4):

   - Chức danh chuyên môn:                                 Chức vụ (nếu có):

   - Công việc phải làm (5):

    

   Điều 2: Chế độ làm việc

   - Thời giờ làm việc (6)

   - Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

    

   Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

   1. Quyền lợi:

   - Phương tiện đi lại làm việc (7):

   - Mức lương chính hoặc tiền công (8):

   - Hình thức trả lương:

   - Phụ cấp gồm (9):

   - Được trả lương vào các ngày              hàng tháng.

   - Tiền thưởng:

   - Chế độ nâng lương:

   - Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

   - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):

   - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

   - Chế độ đào tạo (11):

   Những thỏa thuận khác (12):

    

   2. Nghĩa vụ:

   - Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

   - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ...

   - Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

    

   Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

   1. Nghĩa vụ:

   - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

   - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

   2. Quyền hạn:

   - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

   - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

   Điều 5: Điều khoản thi hành

   - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

   - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

   Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

    

   #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 203.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="272">

   Người lao động

   (Ký tên)

   Ghi rõ Họ và Tên

   #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 219.75pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="293">

   Người sử dụng lao động

   (Ký tên, đóng dấu)

   Ghi rõ Họ và Tên

    


  • Lucy_3112 - 08/12/2008
   Re:Xin mẫu Hợp đồng lao động?

   Ngoài hiệu sách có các Hợp đồng lao động (in màu xanh ấy) có bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bạn có thể sử dụng mẫu đó.
   Mình post bản này cho bạn xem thử, có thể chỉnh sửa thêm cho phù hợp với tính chất công việc của công ty bạn.
   Chúc bạn thành công!

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT <st1:country-region ><st1:place >NAM</st1:place></st1:country-region>

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   <st1:PlaceName >SOCIALIST</st1:PlaceName> <st1:PlaceType >REPUBLIC</st1:PlaceType> OF <st1:country-region ><st1:place >VIETNAM</st1:place></st1:country-region>

   <st1:City ><st1:place >Independence</st1:place></st1:City> - Freedom - Happiness

   ........ Ngày.......

   ........ Date.......

   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
   LABOUR CONTRACT

    

   Chúng tôi, một bên là ông, bà:...................................

   We are, from one side, Mr/Mrs

   Chức vụ:.......................... Quốc tịch.....................

   Position Nationality

   Đại diện cho.....................................................

   On behalf of

   Địa chỉ............................... Điện thoại:...............

   Address Telephone

   Mang CMTND/Hộ chiếu số................ Ngày......................

   ID - Card/Passport No issued on

   Cấp tại..........................................................

   Issued at.......................................................

   Và một bên là ông, bà:...........................................

   and from other side, Mr/Mrs

   Sinh ngày............. tháng..... năm....... Quốc tịch...........

   Date of birthday month year Nationality

   Nơi cư trú.......................................................

   Home address

   Nghề nghiệp......................................................

   Profession

   Mang CMTND/Hộ chiếu số........ ngày...... tháng...... năm........

   ID/Card/Passport No issued on day month year

   Cấp tại..........................................................

   Issued at

   Thoả thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

   Agree to sign this labour contract and engage to satisfy the following provisions:


   Điều 1.-
   Ông, bà: ........................ làm cho cơ quan, doanh nghiệp (công ty) theo loại hợp đồng lao động:

   Article 1.- Mr/Mrs........................ is working for office/enter prise under this labour contract


   Với thời hạn không xác định, từ ngày...........................

   With indifinite term, commencing from

   Với thời hạn xác định, từ ngày.............. đến...............

   With the finite term, commencing from until

   Theo mùa vụ, từ ngày........................ đến...............

   Seasonal contract, commencing from until

   Thử việc, từ ngày........................... đến ngày..........

   With probation period from to

   Tại địa điểm...................................................

   At work site

   Chức vụ, công việc phải làm....................................

   Job position, to be caried out

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................


   Điều 2.-
   Thời gian làm việc Bình thường (8 giờ 1 ngày)


   Article 2.-
   Working time <st1:City ><st1:place >Normal</st1:place></st1:City> (8 hours per day)


   Đặc biệt

   Special

   Được cấp phát những vật dụng...................................

   Equipments to be provided

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Conditions of labour safety and health at the work place according to current laws and regulations.

   Điều 3:- Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động:

   Article 3.- Obligations, rights and benefits of the employee:

   3.1. Nghĩa vụ: Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà..........

   Hoàn thành những công việc đã cam kết trong Hợp đồng lao động: Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy của đơn vị.

   3.1. Obligations; To work under direct supervision of Mr/Mrs; to fufill the job undertaken this in lasbour contract; comply with labour discipline, with rules of labour safety and health and other internal regulation of the office/enterprise.

   3.2. Quyền hạn: Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

   3.2. Rights: Entitles to propose, to complain in anothers relating, to amendment, to suspention, termination of labour contract according to current laws and labour regulations.

   3.3. Tiền lương và quyền lợi:

   Wages and benefits

   Mức lương chính................................................

   Basic salary

   Trả..................... lần vào ngày........ và ngày...........

   To be paid monthly in installments on and on

   Phụ cấp: Khu vực........% Trách nhiệm %

   Benefits and subsidies for area for responsibility

   Độc hại........% Thu hút......... %

   for hajardous for hardship conditions

   ...............% ............... %

   Phương tiện đi lại làm việc

   Means of commutation

   Do đơn vị đảm nhiệm

   Assured by employer

   Cá nhân tự lo liệu và được đơn vị thanh toán tiền

   Commutation ticket

   Được trang bị bảo hộ lao động, nếu công việc đòi hỏi

   Labour protection equipments to be provided as required by the work

   .................................................................

   .................................................................

   Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ phép, lễ, việc riêng)...........................................................

   Annual full paid holidays (annual leave, public holidays, personal leave)

   .................................................................

   Bảo hiểm xã hội................................................

   Social insurance...............................................

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   Được hưởng các phúc lợi gồm....................................

   Other benefits and welf are....................................

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   Được thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ: thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước.

   Bonus, promotion, professional education, fellowship on scientific, technologial cooperation with institutions in the country and abroad

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   Được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Entitled according to conditions and term in cases of suspension, termination (severance pay), damage compensation according to current Laws and regulations.

   Điều 4.- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và quyền hạn sau:

   Article 4.- Obligations and rights of the Employer

   4.1. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động.

   4.1 Obligations: To fully ensure the employee with nescessrary terms and conditions committed in the labour contract for the interest of work efficiency; to assure job for the employee in conformity with the signed contract; to fully and duly pay the employee all remuneration and other benefits as comitted in the labour contract.

   4.2. Quyền hạn: Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

   4.2. Rights: To transfer the employee to temporary job, syspend his job, to amendments, to suspend; and terminate the labour contract and to aplly discipline measures according to labour Laws and regulations.

   Điều 5.- Điều khoản chung.

   Article 5.- General provisions

   5.1. Những thoả thuận khác (có lợi hơn cho người lao động)

   5.1. Other afreements (more favourabl to the employee)

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   .................................................................

   5.2. Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày.... tháng.... năm.....

   5.2. This labour contract shall be valis, from day month year

   đến ngày..... tháng.... năm......

   to day month year


   Điều 6.-
   Hợp đồng này làm thành (02) hai bản:


   Article 6.-
   Made in (02) two copies:


   Một bản do người sử dụng lao động giữ.

   One copy shall be kept by the Employer.

   Một bản do người lao động giữ.

   One copy shall be kept by the Employee.

   Làm tại..........................................................

   Signed at

   #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 5.25pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="50%">


   Người lao động

   #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 5.25pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="50%">


   Người sử dụng lao động

   #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 5.25pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="50%">


   Employee

   #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 5.25pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="50%">


   Employer


  • hanhkhue - 20/05/2009
   tôi muốn soạn hợp đồng về đào tạo nghề vậy phải căn cứ vào văn bản pháp luật nào
   Tôi muốn soạn thảo hợp đồng về đào tạo nghề cho người lao động thì cần phải căn cứ vào những văn bản pháp luật nào?
  • bluesea - 20/05/2009
   Hợp đồng đào tạo nghề.
   Bạn có thể tham khảo Bộ Luật Lao động, Luật Dạy nghề và các VB hướng dẫn thi hành các VB này.
  • anna73 - 04/06/2009
   hợp đồng lao động

   Các anh Chị ơi, cho em xin mẫu hợp đồng lao động cho Doanh nghiệp nước ngoài, mẫu mới nhất và đầy đủ nhất í.
   Em cám ơn nhiều.

  • ntdieu - 03/06/2009
   Re:hợp đồng lao động
   Mẫu HDLD ban hành kèm theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH vẫn là mới nhất vì chưa có quy định nào thay thế. Mẫu HD này áp dụng cho tất cả các trường hợp ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên.
  • exun - 08/12/2008
   Re:Dân luật
   Minh xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ.
  • datnt - 18/05/2009
   Hợp đồng lao động của lái xe

     
   Chào LS

   Luật sư có thể gửi cho tôi xin mẫu HĐLĐ đối với lái xe đợc không?
   Tôi đang chuẩn bi mua xe ôtô và cần thuê lái xe, muốn có mẫu HĐLĐ chuẩn, chi tiết, có đầy đủ điề khoản, trách nhiệm của cả hai bên.

   Xin trân thành cảm ơn LS và chúc sức khoẻ luật sư.

  • thuanthienlawyer - 18/05/2009
   Hợp đồng lao động
   <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\HienPhu\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" reoriginalpositionmarker="RadEditorStyleKeeper1" /><!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if !mso]> <![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

   Mẫu số 1                       MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

   Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày <st1:date month="9" day="22" year="2003" >22/9/2003</st1:date>

   của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT <st1:place ><st1:country-region >NAM</st1:country-region></st1:place>

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ------------------------------------

   Tên đơn vị: .......

   Số: ....................

   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    

   Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                          Quốc tịch:

   Chức vụ:

   Đại diện cho (1):                                                           Điện thoại:

   Địa chỉ:

   Và một bên là Ông/Bà:                                                 Quốc tịch:

   Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.

   Nghề nghiệp (2):

   Địa chỉ thường trú:

   Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại

   Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại

   Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

    

   Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

   - Loai hợp đồng lao động (3):

   - Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

   - Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

   - Địa điểm làm việc (4):

   - Chức danh chuyên môn:                                 Chức vụ (nếu có):

   - Công việc phải làm (5):

    

   Điều 2: Chế độ làm việc

   - Thời giờ làm việc (6)

   - Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

    

   Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

   1. Quyền lợi:

   - Phương tiện đi lại làm việc (7):

   - Mức lương chính hoặc tiền công (8):

   - Hình thức trả lương:

   - Phụ cấp gồm (9):

   - Được trả lương vào các ngày              hàng tháng.

   - Tiền thưởng:

   - Chế độ nâng lương:

   - Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

   - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):

   - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

   - Chế độ đào tạo (11):

   Những thỏa thuận khác (12):

    

   2. Nghĩa vụ:

   - Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

   - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ...

   - Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

    

   Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

   1. Nghĩa vụ:

   - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

   - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

   2. Quyền hạn:

   - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

   - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

    

   Điều 5: Điều khoản thi hành

   - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

   - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

   Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

    

   Người lao động

   (Ký tên)

   Ghi rõ Họ và Tên

   Người sử dụng lao động

   (Ký tên, đóng dấu)

   Ghi rõ Họ và Tên

    


   Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động

    

   1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà nội.

   2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.

   3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ <st1:time hour="14" minute="6" >2: 06</st1:time> tháng.

   4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5 - Tràng Thi - Hà Nội.

   5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông gió; thiết bị lạnh... trong doanh nghiệp.

   6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.

   7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự túc.

   8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương A.1.Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm III; Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng/tháng.

   9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.

   10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.

   Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.

   11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.

   12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.

   13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.

    

    


    

    

   Cập nhật bởi thuanthienlawyer vào lúc 18/05/2009 16:00:23
  • datnt - 18/05/2009
   Re:Hợp đồng lao động của lái xe
   Cảm ơn LS nhiều! Chúc sức khỏe LS!
  • anna73 - 04/06/2009
   Cám ơn ntdieu nhiều lắm.
   #ccc" align="center">

   Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

   Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
   Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!
  • HuyenBG - 21/06/2009
   Mẫu hợp đồng học nghề( học việc)

   Em đang cần gấp mẫu hợp đồng học nghề (học việc) các luật sư thao giùm em mẫu hợp đông này nha.em xin cám ơn!
  • ntdieu - 21/06/2009
   Re:Mẫu hợp đồng học nghề( học việc)
   Bạn thử cái này xem, thêm mắm thêm muối nếu cần .

   Hợp đồng học nghề (học việc)

   Hợp đồng này được ký giữa
   công ty xxx, địa chỉ tại xxx, do ông/bà xxx làm đại diện
   và ông/bà xxx
   với các nội dung sau đây

   1. Công ty xxx nhận ông/bà xxx vào học việc xxx, thời gian từ xxx đến xxx.
   2. Trong thời gian học việc, ông/bà xxx được nhận lương xxx đ/ngày.
   3. Trong thời gian học việc, ông/bà xxx không phải trả học phí. Công ty xxx đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc học nghề.
   4. Sau thời gian học việc, ông/bà xxx cam kết sẽ làm việc cho công ty xxx trong thời gian xxx tháng, với mức lương không dưới xxx đ/tháng. Nếu ông/bà xxx nghỉ việc trước thời hạn không được sự đồng ý của công ty xxx, ông/bà xxx phải bồi thường phí đào tạo là xxx đ.

   Hợp đồng này làm tại xxx ngày tháng năm. Hợp đồng này được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT