Menu

Mẫu Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc

Đăng nhập

  Mẫu Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc

  của vinh0186 - 49012 lượt xem
  • vinh0186 - 06/01/2009
   Mẫu Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc
   Xin mẫu Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc cho cán bộ từ năm 2007.
    uyen1956, ubnddongxuan cảm ơn vinh0186 vì bài viết hữu ích
   • 67441

   3 phản hồi

   • Lucy_3112 - 11/12/2008
    Re:Mẫu Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc

    Tiêu đề của đơn vị<o:p></o:p>

    #ece9d8; WIDTH: 276.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 56.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="368">

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">NAM</st1:country-region></st1:place><o:p></o:p>

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<o:p></o:p>

    ***<o:p></o:p>

    …………, ngày    tháng   năm 200….<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p>

    V/v giải quyết trợ cấp thôi việc <o:p></o:p>

    <v:line coordsize="21600,21600" from="162pt,8.4pt" id="_x0000_s1026" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="270pt,8.4pt"></v:line><o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>


    [Tên cơ quan (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị) …..]<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    -          Căn cứ quyết định số ……/….., ngày …. tháng ….. năm …… của …….…<o:p></o:p>

    ………………. v/v thành lập cơ quan (đơn vị); <o:p></o:p>

    -          Căn cứ văn bản số …… về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;<o:p></o:p>

    -          Xét đơn xin nghỉ việc của Ông (bà) …………………………….. là cán bộ công nhân viên đơn vị …………………………………………………………..;<o:p></o:p>

    -          Xét quá trình tham gia công tác từ ngày …. tháng …. năm ……<o:p></o:p>

    -          Xét đề nghị của Ông (bà) (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ).<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    Điều 1. Nay giải quyết cho Ông (bà) …………………………………. cán bộ nhân viên thuộc đơn vị …………………………………………………………………. được thôi việc kể từ ngày …. tháng …. năm …. được hưởng trợ cấp thôi việc là ……. tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành.<o:p></o:p>

    Tổng mức trợ cấp thôi việc là ……….. (bằng chữ:…………)<o:p></o:p>

    Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng phòng hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán-tài vụ, Trưởng đơn vị (cán bộ công nhân viên đang công tác) và Ông (bà) ……………………………. có trách nhiệm thi hành quyết định này.<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

                                                                                                                                          THỦ TRƯỞNG<o:p></o:p>

    Nơi nhận:<o:p></o:p>

    - Như điều 2

    - Lưu VP <o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    Thông thường khi ban hành Quyết định cho thôi việc, sẽ có điều khoản quy định về chế độ trợ cấp thôi việc, nhưng do trường hợp bạn hỏi đã thôi việc từ năm 2007, nên tôi cung cấp cho bạn mẫu như trên. Mẫu này chỉ để tham khảo, tuỳ theo tính chất công việc cụ thể mà bạn chỉnh sửa cho phù hợp.<o:p></o:p>

    Chúc bạn thành công!<o:p></o:p>

    tranquoctoan1962, danguydongbac cảm ơn Lucy_3112 vì bài viết hữu ích
   • nhanviethr - 06/01/2009
    quyet dinh cho thoi viec
    Công ty tôi quyết định cho nghỉ việc một nhân viên, nhân viên này thường xuyên không hoàn thành công việc của mình được giao, nhưng giám đốc do xử lý t ình cảm cũng không nhắc nhở, kỷ luật mà chỉ thuyên chuyển sang công việc khác, nhưng cuối cùng nhân viên đó cũng không hoàn thành công việc đó. Cuối cùng GD tôi thông báo cho họ nghỉ việc. Hợp đồng của nhân viên đó mới ký 01/11/2008. V ậy GD tôi thông báo cho họ nghỉ việc có vi phạm pháp luật không? Và tôi sẽ phải làm quyết định thôi việc như th ếnào là đúng?
    maitienchung cảm ơn nhanviethr vì bài viết hữu ích
   • uyen1956 - 27/05/2019
    Re:Mẫu Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc

    cho mình hỏi là " tiền chi trả trợ cấp thôi việc" được trích từ nguồn quỹ nào của đơn vị ạ?

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT