Menu

Một số nhận định Đúng/Sai về Luật hiến pháp

Đăng nhập

  Một số nhận định Đúng/Sai về Luật hiến pháp

  của MMaiNNguyen - 4421 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MMaiNNguyen - 16/05/2019
   Một số nhận định Đúng/Sai về Luật hiến pháp
   CÂU 1.Luật hiến pháp là ngành luật độc lập vì những quy định của Hiến pháp là cơ sở để ban hành những Luật khác
    
   Nhận định SAI , vì Luật Hiến pháp là ngành luật độc lập do nó có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng chứ không phải vì những quy định của nó là cơ sở để ban hành những Luật khác.
    
   CÂU 2.Hiến Pháp hiện hành quy định sự bao cấp của Nhà nước đối với học phí và viện phí?
    
   Nhận định SAI , Hiến pháp ko còn bao cấp mà chỉ thực hiện 1 số chế độ miễn giảm.
    
   CÂU 3.Hiến Pháp hiện hành quy định sự bao cấp của Nhà Nước đối với việc làm và nhà ở?
    
   Nhận định SAI, Hiến pháp ko còn bao cấp mà chỉ thực hiện 1 số chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân có nhà ở
    
   CÂU 4.Các bản Hiến Pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam đều quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến?
    
   Nhận định SAI , vì chỉ có Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992(sửa đổi bổ sung 2001) quy định về điều này.
    
   CÂU 5.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có quyền tổ chức vận động tranh cử?
    
   Nhận định SAI vì các ứng cử viên chỉ có quyền vận động bầu cử (Đ52 luật bầu cử)
    
   CÂU 6.Theo quy định của Hiến pháp. Cử tri ko thể thực hiện quyền bở phiếu tại nơi đăng kí tạm trú của họ.?
    
   Nhận định  SAI, vì theo điều 22 luật bầu cử thì cử tri có thể đc bầu cử ở đơn vị nơi tạm trú của mình.
    
   CÂU 7.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, mọi khiếu nại trong hoạt động bầu cử đều do cơ quan hành chính giải quyết?
    
   Nhận định  SAI vì theo điều 78 luật bầu cử thì “mọi khiếu nại phải đc gửi đến hội đồng bầu cử, và hội đồng bầu cử có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đc khiếu nại”
    
   CÂU 8. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, trong cuộc bầu cử lần đầu nếu số người trúng cử ko đủ so với quy định thì tiến hành bầu bổ sung đại biểu.?
    
   Nhận định ĐÚNG, theo điều 71 luật bầu cử.
    
   CÂU 9. Theo quy định của Pháp luật hiện hành Quôc hội chỉ thực hiện giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà Nước ở trung ương?
    
   Nhận định SAI vì theo điều 83 Hiến pháp thì “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt đọng của bộ máy nhà nước”
    
   CÂU 10.. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, chỉ Đại biểu quốc hội mới có quyền trình dự án luật trước Quốc hội?
    
   Nhận định SAI vì có nhiều cá nhân,cơ quan đc trình dự án luật trước Quốc Hội (vd: Chủ Tịch Nước,Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chính Phủ, ToànAn Nhân Dân Tối Cao,Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao,Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc Hội)
    
   CÂU 11: Hiến pháp là một thiết chế dân chủ trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước
    
   Nhận định đúng vì luật Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, điều chỉnh những vấn đề xã hội quan trọng và cơ bản nhất về quyền lực nhà nước, chế độ chính trị,.. cho nên nó là một thiết chế dân chủ trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước
    
   CÂU 12: Nguồn của Luật hiến pháp chỉ có Hiến pháp 2013
    
   Nhận định sai vì nguồn của Luật Hiến pháp gồm: Hiến pháp hiện hành, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Tòa án nhân dân,...
    
    
    thoangnet, ph_ngoc cảm ơn MMaiNNguyen vì bài viết hữu ích
   • 10223

   5 phản hồi

   • thoangnet - 16/05/2019
    Re:Một số nhận định Đúng/Sai về Luật hiến pháp

    1 – Ở nước ta, Hiến pháp ra đời trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

    2 – Tất cả các loại chủ thể trong quan hệ pháp Luật Hiến pháp đều tham gia vào quan hệ pháp luậtcủa các ngành luật khác.

    3 – Khoa học Luật Hiến pháp là một ngành khoa học pháp lý độc lập trong hệ thống khoa học pháp lý Việt nam –

    4 – Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ có quyền đình chỉ thi hành, không có quyền bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của Chính phủ.

    5 – Nghị quyết phiên họp của Uỷ ban thường vụ quốc hội phải được quá nửa thành viên của UBTV quốc hội tán thành, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau, thực hiện về bên có ý kiến của Chủ tịch quốc hội.

    6 – Học thuyết “Tam quyền phân lập” là nền tảng tư tưởng pháp lý quan trọng cho sự ra đời của các bản hiến pháp đầu tiên trong lịch sử.

    7 – Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo.

    8 – Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất một nửa tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

    9 – Chủ tịch UBMT tổ quốc ở địa phương do Hội đồng nhân dân bầu ra tại kỳ họp thứ nhất.

    10 – Nghị quyết của Quốc hội chỉ cần quá nữa tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành.

    11 – Tại phiên họp Ủy ban nhân dân tất cả thành viên tham dự đều có quyền biểu quyết.

    12 – Vị trí, tính chất của  Quốc hội là “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

    13 – Mọi cá thể người sinh ra đều có quyền có Quốc tịch vì Quốc tịch là cơ sở pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của con người.

    14 – Hội đồng nhân dân là cơ quan có thẩm quyền bầu lên chủ tịch, bí thư và các chưc vụ khác.

    15 – Tư tưởng về lập hiến ở nước ta đã xuất hiện từ trước cách mạng tháng tám.

    16 – Hội đồng nhân chỉ họp bất thường khi có đề nghị của 2/3 nhân dân và cử tri ở địa phương.

    17 – Hoạt động của Chính phủ thông qua hoạt động của thủ tướng Chính phủ là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Chính phủ.

    18 – Luật Quốc tịch 2008 đã chính thức thừa nhận nguyên tắc 2 quốc tịch.

    19 – Toà án nhân dân cấp huyện chỉ có thẩm quyền xét xử sơ thẩm.

    20 – Chủ tịch nước theo hiến pháp 1946 do cử tri trực tiếp bầu ra do đó mà không phải chịu trách nhiệm báo cáo công việc trước nghị viện.

    21 – Vị trí chế định chủ tịch nước qua các giai đoạn lịch sử là khác nhau.

    22 – Thành viên của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội (UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các uỷ ban….) tất cả hoạt động theo chế dộ chuyên trách.

    23 – Chánh án Toà án nhân dân cấp địa phương do Chánh án Toà án nhân dân nhân tối cao bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức.

    24 – Chỉ có quốc hội mới có quyền thực hiện hoạt động giám sát tối cao.

    25 – Chủ tịch nước có quyết định đại xá.

    26 – Quyền chất vấn của Đại biểu chỉ được thực hiện tại các kỳ họp của Quốc hội.

    27 – Luật sư có quyền kháng cáo khi được bị cáo ủy quyền theo quy định của pháp luật.

    28 – Công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch Việt nam.

    29 – Quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

    30 – Quốc hội và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

   • thuytrangak - 17/05/2019
    Re:Một số nhận định Đúng/Sai về Luật hiến pháp

    15. Đúng. Vì trước cách mạng tháng tám thì các sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đã có những quan điểm, khuynh hướng khác nhau về xây dựng Hiến pháp cho quốc gia, nhưng chính sự khác nhau về quan điểm này mà chưa tạo điều kiện để cho ra đờ một bản Hiến pháp

    thoangnet cảm ơn thuytrangak vì bài viết hữu ích
   • thuytrangak - 17/05/2019
    Re:Một số nhận định Đúng/Sai về Luật hiến pháp

    Nhận định 1: Sai. Vì Chỉ sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chế độ phong kiến bị lật đổ và nền cộng hòa được thiết lập, nhân dân Việt Nam mới thực sự có điều kiện để ban hành một bản hiến pháp. Còn trước năm 1945 thì Triều đình nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ phong kiến, các sĩ phu yêu nước như Phân Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cũng thấy được tầm quan tọng của hiến pháp đối với quốc gia, nhưng lại có quan điểm, khuynh hướng xây dựng hiến pháp khác nhau, nên chưa có điều kiện để cho ra đời một bản hiến pháp

    thoangnet cảm ơn thuytrangak vì bài viết hữu ích
   • lieu258456 - 24/05/2020
    nguồn của luật hiến pháp

    quyết định của chủ tịch nước là nguồn của luật hiến pháp. đúng hay sai???? 

    ThanhLongLS cảm ơn lieu258456 vì bài viết hữu ích
   • ntdieu - 25/05/2020
    Re: nguồn của luật hiến pháp

    lieu258456 viết:

    quyết định của chủ tịch nước là nguồn của luật hiến pháp. đúng hay sai???? 

    Sai

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT