Menu

Nếu đang là X thì không được làm Y

Đăng nhập

  Nếu đang là X thì không được làm Y

  của shin_butchi - 13727 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • shin_butchi - 20/03/2017
   Nếu đang là X thì không được làm Y

   Làm cùng lúc 2 hoặc 3 công việc để có được mức lương mình mong muốn là điều mà nhiều người đang muốn hướng tới. Thế nhưng, không phải công việc nào cũng có thể thực hiện như vậy. Cụ thể như sau:

   Nếu đang là thì không được

    

   STT

   Nếu đang là…

   Thì không được làm…

   Cơ sở pháp lý

   1

   Giám đốc, Tổng Giám đốc của DN nhà nước

   Cán bộ, công chức trong CQNN hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

   Khoản 6 Điều 100 Luật doanh nghiệp 2014

   2

   Kiểm soát viên của DN nhà nước

   Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là DN nhà nước

   Khoản 5 Điều 103 Luật doanh nghiệp 2014

   3

   Chủ DNTN

   Chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh

   Khoản 3 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014

   4

   Người tiến hành tố tụng (gồm: Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên)

   Đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự

   Khoản 1 Điều 45 Luật tố tụng hành chính 2015

   Khoản 1 Điều 52 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

    

   5

   Người giám định

   Đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự

   Điểm a Khoản 3 Điều 63 Luật tố tụng hành chính 2015

   Bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

   Điểm a Khoản 5 Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

   6

   Người phiên dịch

   Đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự

   Điểm a Khoản 3 Điều 64 Luật tố tụng hành chính 2015

   7

   Công chứng viên tại một tổ chức hành nghề công chứng

   Công chứng viên tại một tổ chức hành nghề công chứng khác hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác

   Điểm k Khoản 1 Điều 7 Luật công chứng 2014

   8

   Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

   - Thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã

   - Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên

   Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật hợp tác xã 2012

   9

   Thành viên hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã

   - Thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng liên hiệp hợp tác xã.

   - Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên.

   Điểm b Khoản 2 Điều 40 Luật hợp tác xã 2012

   10

   Kiểm soát viên ban kiểm soát hợp tác xã

   - Thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã.

   - Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát

   Điểm b Khoản 3 Điều 40 Luật hợp tác xã 2012

   11

   Kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát liên hiệp hợp tác xã

   - Thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng liên hiệp hợp tác xã.

   - Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát;

   Điểm b Khoản 4 Điều 40 Luật hợp tác xã 2012

   12

   Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng

   Người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác.

   Ngoại lệ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã.

   Khoản 1 Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng 2010

   13

   Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng

   Người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

   Ngoại lệ: Tổ chức này là công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó.

   Khoản 1 Điều 34  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   14

   Trưởng Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng

   - Thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác

   Khoản 2 Điều 34  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   15

   Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng

   Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của DN mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của DN đó;

   Khoản 3 Điều 34  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   16

   Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của DN mà thành viên Ban kiểm soát của DN đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng.

   17

   Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương tại tổ chức tín dụng

   Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tín dụng

   Khoản 4 Điều 34  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   18

   Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của DN khác.

   19

   Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

   Thành viên Hội đồng quản trị

   Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

   Khoản 4 Điều 81  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   20

   Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

   Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của ngân hàng nước ngoài

    

   Khoản 3 Điều 89  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   21

   Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

   - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thủ quỹ, nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

   - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thủ quỹ.

   Khoản 3 Điều 83  Luật các tổ chức tín dụng 2010

   22

   Người hành nghề chứng khoán

   - Làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc

   - Làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác

   - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết

   Khoản 1 Điều 81 Luật chứng khoán 2006

   23

   Thành viên UBTVQH là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

   Thành viên Chính phủ

   Khoản 2 Điều 44 Luật tổ chức Quốc hội 2014

   24

   Thẩm phán giải quyết phá sản

   Người tham gia thủ tục phá sản, người đại diện, người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản trong vụ việc đó

   Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật phá sản 2014

   25

   Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

   (gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên)

   Bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo

   Khoản 1 Điều 49 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

   26

   Người định giá tài sản

   Bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo

   Điểm a Khoản 5 Điều 69 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

   27

   Người phiên dịch, người dịch thuật

   Điểm a Khoản 4 Điều 70 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

   28

   Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

   Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

   Khoản 2 Điều 60 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

   29

   Thành viên của Thường trực HĐND

   Thành viên của UBND cùng cấp

   Khoản 3 Điều 6 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

   30

   Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

   Bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản

   Khoản 3 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014

   31

   Luật sư

   - Cán bộ, công chức, viên chức;

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc QĐND;

   - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND

   Điểm a Khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư 2006, Luật Luật sư sửa đổi 2012

   P/S: Còn thiếu gì nữa hông ta, mấy bác Dân Luật góp ý thêm dùm em với. Shin sẽ hậu tạ :'(

    ngochansonic, congchuaut, myduyen1312, và 4 người nữa cảm ơn shin_butchivì bài viết hữu ích
   • 32202

   10 phản hồi

   • ntdieu - 20/03/2017
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Bổ sung (có thể hơi ngoài lề một chút)

    STT

    Nếu đang là…

    Thì không được làm…

    Cơ sở pháp lý

    32

    Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc; người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp

    Thành viên của tổ chức công đoàn

    Hướng dẫn 238/HD-TLĐ của TLĐLĐ VN

     

    shin_butchi cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
   • Xmen-8711 - 21/03/2017
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Bổ sung thêm: 

     

    STT

    Nếu đang là

    Thì không được làm

    Cơ sở pháp lý

    33

    Cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trừ người đang làm tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá)

    Đấu giá viên

    Điều 9 Nghị định 17/2010/NĐ-CP

     

    shin_butchi, Khongtheyeuemhon, VietThuong, và 1 người nữa cảm ơn Xmen-8711vì bài viết hữu ích
   • Xmen-8711 - 21/03/2017
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Tiếp:

    STT

    Nếu đang là

    Thì không được làm

    Cơ sở pháp lý

    34

    Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân

    Quản tài viên

    Khoản 4 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP

     

    shin_butchi, ntdieu cảm ơn Xmen-8711 vì bài viết hữu ích
   • Xmen-8711 - 21/03/2017
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Tiếp:

    Cái này mới quan trọng này :|:|:|

     

    STT

    Nếu đang là

    Thì không được làm …

    Cơ sở pháp lý

    35

    Vợ hoặc chồng hợp pháp

    Ngoại tình, chung sống như vợ chồng với người khác hoặc kết hôn với người khác

    Luật Hôn nhân và gia đình

     

    ntdieu, shin_butchi, lixilvietnam2017, và 2 người nữa cảm ơn Xmen-8711vì bài viết hữu ích
   • shin_butchi - 21/03/2017
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Hay quá, cám ơn các bác ntdieuXmen-8711 rất là nhìều vì đã bổ sung giúp em , còn các bác khác thì sao ợ. Để e thêm câu ghi chú ở trên cho đầy đủ 

   • happy_smile - 22/03/2017
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Mình có góp ý chỗ này xíu nhé bạn shin_butchi vì mình thấy nó hơi ngược:

    cụ thể: 

    4

    Người tiến hành tố tụng (gồm: Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên)

    Đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự

    Khoản 1 Điều 45 Luật tố tụng hành chính 2015

    Khoản 1 Điều 52 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

     

    Nếu đã đang là người tiến hành tố tụng thì đúng luật đương nhiên sẽ loại trừ trường hợp là đương sự , người đại diện đương sự..... Nên chỗ này sẽ phải đổi theo hướng ngược lại: Nếu là đương sự thì không được làm người tiến hành tố tụng...

   • mailinh2014 - 11/07/2019
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Em cảm ơn bài viết của mọi người

    Nhờ mọi người mà em được mở mang nhiều quá. Nếu không có mọi người em còn chẳng biết có những quy định này tồn tại . 

    Đúng là tri thức vô biên , cảm ơn mọi người lần nữa

    ThanhLongLS cảm ơn mailinh2014 vì bài viết hữu ích
   • LuatThanhLuat - 31/07/2019
    Phản hồi
    Xin cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ thông tin hữu ích. Mình cũng xin đóng góp thêm một trường hợp nếu là x thì không được là y góp vui. Nếu là chủ doanh nghiệp tư nhân thì không được đồng thời là chủ của một doanh nghiệp tư nhân khác.
   • thusa121 - 05/08/2019
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Bài viết cực kỳ hữu ích, cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Mình cũng muốn bổ sung một trường hợp nữa là thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

     

   • baoloc.ulaw - 21/08/2019
    Re:Nếu đang là X thì không được làm Y

    Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích này, trong quá trình làm việc, mình gặp rất nhiều những câu hỏi như vậy. Ví dụ như: anh là công an thì có được mở công ty không v.v... Giờ thì đã có một bài viết từ nguồn đáng tin cậy để tham khảo rồi. Một lần nữa cảm ơn bạn vì sự chia sẽ kiến thức này nhé

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT