Menu

Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

Đăng nhập

  Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

  của phamthanhhuu - 37057 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  5 Trang123>»
  • phamthanhhuu - 09/06/2014
   Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

   Theo Thông tư 12 thì thời hạn để thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với xe đã qua nhiều chủ được thực hiện từ 15/04/2013 – 31/12/2014. Tuy nhiên, kể từ 01/06/2014 Thông tư 15 chính thức có hiệu lực thay thế Thông tư 12 và không đề cập đến thời hạn sang tên đổi chủ xe qua nhiều chủ mà chỉ quy định về thủ tục như sau:

   1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

   a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

   - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

   - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

   - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

   - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

   b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

   - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

   - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

   - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

   2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

   a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

   - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

   - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

   - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

   b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

   - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

   - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

   3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

   a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15).

   b) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

   c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

   4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

   a) Trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

   Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe:

   - Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

   - Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

   Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

   b) Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

   Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

   - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

   - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

   Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

   - Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

   - Lưu 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

   Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

   c) Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

   Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

   5. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

   a) Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

   b) Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

   c) Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

   6. Trách nhiệm của Công an cấp xã

   a) Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

   b) Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

   Căn cứ Nghị định 171 thì từ 01/01/2015 sẽ xử phạt lỗi “không chính chủ” đối với ô tô và 01/01/2017 đối với mô tô. Như vậy, thời hạn thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với ô tô là đến hết 31/12/2014 và mô tô là đến hết 31/12/2016.

    AryaStark, sbphulv@gmail.com, TranBao0010, và 14 người nữa cảm ơn phamthanhhuuvì bài viết hữu ích
   • 75454

   92 phản hồi

   • Ls.NguyenHuyLong - 09/06/2014
    Re: Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Cảm ơn bác!

    Bài viết rất hữu ích. Nhiều khi anh em cũng không để ý.

    Để được tư vấn chi tiết xin liên hệ:

    CÔNG TY LUẬT TNHH VILOB NAM LONG chuyên:

    - Tư vấn doanh nghiệp

    - Tư vấn sở hữu trí tuệ

    - Tư vấn đầu tư

    Website: www.nllaw.vn

    Địa chỉ : Tầng 11, Tòa B, Vinaconex Building, Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

    Điện thoại: 02432 060 333

    Hotline: 0914 66 86 85 hoặc 0989.888.227

    Email: namlonglaw@gmail.com

    AryaStark cảm ơn Ls.NguyenHuyLong vì bài viết hữu ích
   • nguyenvanlong_198 - 30/06/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

      Chào mọi người!

    Cho mình hỏi là mình có hộ khẩu ở tỉnh, nhưng có KT3 ở TP.HCM, mình mua lại xe cũ biển số TP.HCM, giờ mình sang tên và làm biển số TP.HCM được không vậy?

    Rất mong được sự giải đáp!

    Cảm ơn mọi người nhiều!

    AryaStark cảm ơn nguyenvanlong_198 vì bài viết hữu ích
   • Ls.NguyenHuyLong - 02/07/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Chào bạn!

    Trường hợp có KT3 ở TP.HCM không thuộc đối tượng được đăng ký biển sổ xe ở TP hCM bạn nhé. Bạn về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục đăng sang tên xe.

    Trân trọng!

    Để được tư vấn chi tiết xin liên hệ:

    CÔNG TY LUẬT TNHH VILOB NAM LONG chuyên:

    - Tư vấn doanh nghiệp

    - Tư vấn sở hữu trí tuệ

    - Tư vấn đầu tư

    Website: www.nllaw.vn

    Địa chỉ : Tầng 11, Tòa B, Vinaconex Building, Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

    Điện thoại: 02432 060 333

    Hotline: 0914 66 86 85 hoặc 0989.888.227

    Email: namlonglaw@gmail.com

    nguyenvanlong_198, AryaStark cảm ơn Ls.NguyenHuyLong vì bài viết hữu ích
   • nguyenvanlong_198 - 04/07/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

     Cảm ơn anh rất nhiều!

    AryaStark cảm ơn nguyenvanlong_198 vì bài viết hữu ích
   • vinhmobile67 - 18/07/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    xin phép hỏi trường hợp của tôi như sau.tôi mua xe honda 67 đã có giấy mua bán nhưng khi đến CA tỉnh Hà Tĩnh nơi lưu trữ hồ sơ để rút hồ sơ về đăng ký sang tên ở Nghệ An thì xe tôi thuộc diện xe quản chế trong tỉnh CA không cho rút hồ sơ về để sang tên ở Nghệ An.chỉ được sang tên cho người có hộ khẩu trong tỉnh.trường hợp này giải quyết thế nào để sang tên chính chủ hợp pháp?

    AryaStark cảm ơn vinhmobile67 vì bài viết hữu ích
   • Manh.tran1991 - 14/08/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    xin phép hỏi anh chi

    Em quê ở Quảng bình vào tp HCM làm việc. em muốn mua xe máy củ để đi làm. em muốn sang tên đổi chủ xe theo tên mình biển 73 Quảng Bình mà làm luôn ở tp HCM luôn đươc không hay là bắt buộc phải đem xe về Quảng Bình mới làm được?

    Em xin chân thành cảm ơn!

    AryaStark cảm ơn Manh.tran1991 vì bài viết hữu ích
   • Dungga_Pro - 15/08/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Manh.tran1991 viết:

    xin phép hỏi anh chi

    Em quê ở Quảng bình vào tp HCM làm việc. em muốn mua xe máy củ để đi làm. em muốn sang tên đổi chủ xe theo tên mình biển 73 Quảng Bình mà làm luôn ở tp HCM luôn đươc không hay là bắt buộc phải đem xe về Quảng Bình mới làm được?

    Em xin chân thành cảm ơn!

    Nếu bạn muốn mua xe cũ thì bạn phải kiểm tra nguồn gốc xe cho kỹ, vì hiện nay xe tại TP. HCM đa phần là xe gian và làm giấy tờ giả rồi bán lại cho bạn. Còn về việc bạn muốn làm xe biển số 73 thì bắt buộc bạn phải làm tại Quảng Bình, vì đầu số này do Phòng CSGT - Công an Tỉnh Quảng Bình quản lý.

    Manh.tran1991, AryaStark cảm ơn Dungga_Pro vì bài viết hữu ích
   • tranphuong2206 - 30/08/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Cảm ơn anh đã chia sẻ! Em đang muốn sang tên xe mà chưa biết thủ tục cần gì

    AryaStark cảm ơn tranphuong2206 vì bài viết hữu ích
   • xuanbinhco - 10/09/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Cảm ơn bác đã chia sẻ

    AryaStark cảm ơn xuanbinhco vì bài viết hữu ích
   • Pigup - 10/09/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Vậy trong trường hợp người chơi xe cổ thì sao. Ở nhà mình có chiếc BMW nên cũng hơi thắc mắc

    AryaStark cảm ơn Pigup vì bài viết hữu ích
   • LuatSuDuongVanMai - 18/09/2014
    Re: Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Bạn  Phamthanhhuu viết bài này chưa chính xác rồi!

    Tại Điều 34 Thông tư 15/2014/TT-BCA có nêu rõ thời hạn để thực hiện việc đăng ký xe đã chuyển quyền sở hữu nhiều lần sẽ được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định đến hết ngày 31/12/2016 bạn nhé.

    Tôi nêu rõ thông tin và quy định như vậy để các bạn nếu chưa đăng ký sang tên thì cũng bớt lo vì còn hơn hai năm để thực hiện việc này.

    Điều 34. Hiệu lực thi hành

    1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 và thay thế các Thông tư sau:

    a) Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

    b) Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

    c) Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2013 quy định về đăng ký xe.

    2. Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 24 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2014.

    3. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 24 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2016.

    4. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy (mẫu số 08, mẫu số 13) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe; mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA đã in được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2014.

    Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

    Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

    Lĩnh vực hoạt động:

    1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

    2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

    3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

    4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

    AryaStark cảm ơn LuatSuDuongVanMai vì bài viết hữu ích
   • phukiencua.sg - 03/10/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Pigup viết:

    Vậy trong trường hợp người chơi xe cổ thì sao. Ở nhà mình có chiếc BMW nên cũng hơi thắc mắc

     

    Nếu vậy bác bán cho mình. Đi ra ngoài đường là họ bắt đó

    "Những ngày trước đây đều đã qua đi, vậy những ngày sau này cũng nhất định sẽ qua đi. Hãy luôn giữ lấy sự bình yên cho tâm hồn và khi gặp khó khăn hãy luôn nhớ tới câu cách ngôn “Xe đến trước núi tất có đường đi”

    bán máy in cũ giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cam kết máy in epson 1400 chất lượng nhất thị trường. Các lọai máy in máy in Epson t60 luôn được kiểm tra chính xác về chất lượng. các loại máy in cụ thể như Máy in epson 1390, Máy in màu Epson R230 hân hạnh phục vụ quý khách. Máy in chuyển nhiệt, Máy in gia đình

    AryaStark cảm ơn phukiencua.sg vì bài viết hữu ích
   • thang296 - 08/10/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    cảm ơn bạn nhé thông tin hữu ích quá 

    AryaStark cảm ơn thang296 vì bài viết hữu ích
   • TrangOng - 09/10/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Cho em hỏi, em đang tạm trú ở TP.HCM, mua xe cũ biển số 88 Vĩnh Phúc, em muốn sang tên xe nhưng hỏi lại thì cửa hàng xe bảo là không có hồ sơ gốc, trong khi em đã đưa hết tiền cho cửa hàng bán xe rồi. Hiện tại, em đang rất hoang mang. Nhờ anh chị tư vấn giúp em phải làm như thế nào ạ?

     

    AryaStark cảm ơn TrangOng vì bài viết hữu ích
   • AOMOI - 07/11/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    cảm ơn anh rất nhiều khi đã chia sẻ thông tin hữu ích này

    AryaStark cảm ơn AOMOI vì bài viết hữu ích
   • AOMOI - 20/11/2014
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    cảm ơn nhiều nhưng tôi thấy phần luật khiến mọi thủ thục trở nên phức tạp quá . 

    AryaStark cảm ơn AOMOI vì bài viết hữu ích
   • loongbeach - 15/01/2015
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    Trường hợp xe máy được mua bán qua nhiều chủ, đến chủ cuối cùng đi làm giấy tờ cũng hơi phức tạp đó, vì thế mà nhiều người ngại đi làm lại giấy tờ.

    Xuat khau lao dong Nhat lương cao - Cung cấp thuoc bo than tốt nhất - Thi công phù điêu - Vẽ chép tranh sơn dầu giá rẻ - Chuyên nhận phù điêu hoa sen và các mẫu tranh phù điêu- Tư vấn thiết kế biệt thự hiện đại đẹp - Phân phối chung cu vinhomes lieu giai - Có nhiều mẫu thiết kế biệt thự cổ điển sang trọng - Chuyên nghiệp thiết kế nhà phố đẹp

    AryaStark cảm ơn loongbeach vì bài viết hữu ích
   • nguyencongtai2302 - 10/02/2015
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    em mua lại xe ở tiệm cầm đồ, hôm trước em bị bắt xe CA yêu cầu giấy mua bán xe nhưng em làm mất, hiện không liên lạc được với chủ cũ của xe, để lấy được xe em cần làm những gì ạ. em vẫn còn giữ giấy tờ xe. nhờ ac tư vấn giúp em phải là thế nào ạ em cảm ơn!

    AryaStark cảm ơn nguyencongtai2302 vì bài viết hữu ích
   • tuankhanh28 - 10/02/2015
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    về thủ tục không có gì phức tạp, việc đăng ký xe đối với xe mua bán qua nhiều đời chủ mà hiện tại không tìm được chủ xe cũ trước đây thực hiện theo thông tư 12/3013/BCA hiện tại đã được thay thế bằng thông tư 15/2014/BCA.

    Thủ tục: người đang chiếm hữ sử dụng ghi vào giấy khai đăng ký xe theo mẫu, có xác nhận của UBND phường xã về hộ khẩu thường trú

    Nộp hồ sơ tại công an huyện (mô tô, xe máy) kèm theo đăng ký xe.

    (Hiện tại Ô tô không áp dụng đối với ô tô)

    Việc đăng ký xe này mất rất nhiu thời gian chờ xác minh (1-2 tháng là chuyện thường, có khi còn lâu hơn),  trường hợp dính xe gian coi như là toi luôn

    nguyencongtai2302, AryaStark cảm ơn tuankhanh28 vì bài viết hữu ích
   • TRUTH - 09/03/2015
    Re:Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

    exampleviet viết:

    Thông tư 15 đến ngày 1/1/2015 đã k còn hiệu lực nữa rồi. HIện không cơ sở đăng ký nào chấp nhận vc sang tên xe k chính chủ nữa cả...:(

    Đâu ra thông tin Thông tư 15 hết hiệu lực vậy bạn?

    Điều 34. Hiệu lực thi hành

    1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 và thay thế các Thông tư sau:

    a) Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

    b) Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

    c) Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2013 quy định về đăng ký xe.

    2. Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 24 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2014.

    3. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 24 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2016.

    4. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy (mẫu số 08, mẫu số 13) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe; mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe ban hành kèm theo Thông tư số12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA đã in được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2014.

    exampleviet, AryaStark cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
   5 Trang123>»
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT