Menu

Quy định về báo cáo tình hình tai nạn lao động?

Đăng nhập

  Quy định về báo cáo tình hình tai nạn lao động?

  của minhpham1995 - 677 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • minhpham1995 - 14/03/2018
   Quy định về báo cáo tình hình tai nạn lao động?

   Báo cáo tình hình tai nạn lao động được quy định:
   + Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH:
   "
   Điều 4. Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động

   1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình theo quy định sau:
   a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm;
   b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có)."

   + Đồng thời tiến hành báo cáo tình hình tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn vệ sinh lao động:

   "Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

   1. Người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác".
   Được hướng dẫn bởi Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP:
   "
   Điều 24. Thời Điểm, mẫu báo cáo tai nạn lao động

   1. Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử."

  • 1028

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT