Menu

Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

Đăng nhập

  Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

  của TuyenBig - 525 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenBig - 23/06/2020
   Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

   Đây là nội dung đang được đưa ra lấy ý kiện tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh đnh 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế và Ngh đnh 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

   Tinh giản biên chế

   Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP như sau:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây viết tắt là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

   b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

   c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác, nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

   d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

   Hiện hành: Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý..

   đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế và cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

   Hiện hành: Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

   e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật mà cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

   Hiện hành: Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”

   g) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”.

   Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

    admin cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
   • 1371

   7 phản hồi

   • anthuylaw - 28/06/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

    Quy định về sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức là quy định rất cần thiết. Hiện nay chúng ta có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức nhưng làm việc chưa thực sự hiệu quả, mục đích của việc tinh giảm là đơn giản hóa lại bộ máy, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

    Không có gì là không thể

   • HNP1997 - 29/06/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

    Cảm ơn thông tin rất hữu ích mà admin đã chia sẻ.Thực tế hiện nay các trường hợp bị tinh giảm biên chế là tương đối còn chung chung chưa thực sự được rõ ràng và quyết liệt...Dự thảo đưa ra quy định này để lấy ý kiến mọi người là vô cùng hợp lý

   • jellannm - 29/06/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

    Cảm ơn thông tin hữu ích mà admin chia sẻ. Việc đưa dự thảo này mở rộng thêm trường hợp cán bộ, công chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế, ngoài ra thúc đẩy thêm sự phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức nếu muốn tiếp tục công tác.

     

   • MewBumm - 30/06/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

    Việc tinh giản biên chế theo quy định hiện hành với mục đích là tinh gọn bộ máy nhà nước, đơn vị, loại bỏ các trường hợp không còn phù hợp làm việc. Tuy nhiên, do tính phúc lợi do chế độ mang lại quá lớn nên một số người lại lợi dung quy định này để tiến hành XIN tinh giản biên chế. Điều này đặt ra vấn đề: Nếu họ thuộc trường hợp tinh giản thì vì sao trước giờ không tiến hành tinh giản, nếu không thuộc thì làm sao có thể cho họ nghỉ theo trường hợp tinh giản được?

     

   • TranThao0902 - 30/06/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

    Cảm ơn thông tin mà bạn đã cung cấp. Trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm việc chưa tốt, chưa đảm bảo được quy định đặt ra. Do đó việc sửa đổi quy định về trường hợp tinh giản biên chế là phù hợp, như 1 lần để đổi mới, cơ cấu lại bộ máy hoạt động cũng như giảm gánh nặng cho ngân sách.

   • ChanhLe96 - 30/06/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?

    Cảm ơn về thông tin bài viết bạn cung cấp nói về vấn đề tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thật sự thì những quy định về tinh giản biên chế hiện hành còn rất mờ hồ, việc đưa ra dự thảo là hoàn toàn phù hợp. Hi vọng quy định mới sẽ thật sự cụ thể.

   • TranThao0902 - 01/07/2020
    Re:Sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, VC?
    Quy định về sửa đổi các trường hợp bị tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức là quy định cần thiết. Việc giảm số lượng biên chế góp phần đơn giản hóa bộ máy hành chính cũng như giảm ngân sách nhà nước, tăng hiệu quả công việc, đồng thời tới đây khi bãi bỏ lương cơ sở thì sẽ có cách tính lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ cũng một phần dựa vào hiệu quả công việc.
     
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT