Back

Trương Liêu - chinamnhi

  Trương Liêu - chinamnhi Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Trương Liêu
  • Anh
  • 21/02
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Đi không, há lẽ trở về không?

  Cái nợ cầm thư phải trả xong!

  Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt

  Trót đem thân thế hẹn tang bồng

  Đã mang tiếng ở trong trời đất

  Phải có danh gì với núi sông

  Trong cuộc trần ai, ai dễ biết?

  Rồi ra mới rõ mặt anh hùng

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT