Back

NGUYỄN VĂN CÔNG - nguyenvancong90tq

  NGUYỄN VĂN CÔNG - nguyenvancong90tq Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • NGUYỄN VĂN CÔNG
  • Anh
  • 16/02
  • Tuyên Quang, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT